dnes je 18.7.2024

Input:

109/2002 Sb., Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 109/2002 Sb., Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 5. února 2002
o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
nález ÚS
476/2004 Sb.
(k 26.8.2004)
ruší část ustanovení § 5 odst. 1, § 8 odst. 4 a § 41 odst. 2
562/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
ruší část třetí
563/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 18 ruší odst. 1, v nově očíslovaných odst. 1 a 2 nahrazuje slova
383/2005 Sb.
(k 1.12.2005)
mění, 124 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 27 a § 28
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 18 vkládá odst. 7
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá nový § 40a
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
v § 39 odst. 1 nahrazuje slova
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 16
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 35 odst. 5
352/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 18 odst. 3 a 4; nové přechodné ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 2, § 24 odst. 3 písm. a), § 26 odst. 2 písm. f) a § 38 odst. 2
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část druhou
333/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění, celkem 70 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 1 nový odst. 4
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 5, § 10 odst. 3, § 24, § 26 odst. 3
363/2021 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 1 odst. 2, § 12 odst. 3 a § 20 odst. 1 - dosud neuvedeno
165/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 20, § 23, § 24 a § 25
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči
(1)  Ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy (dále jen „zařízení”) a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči, kterými jsou střediska výchovné péče (dále jen „středisko”), musí být zajištěno základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem musí být zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku.
(2)  Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě1) , a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let (dále jen „dítě”), na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Zařízení spolupracují s rodinou dítěte a poskytují jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. Zařízení poskytují podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče.
(3)  Účelem středisek je poskytovat preventivně výchovnou péči, a tím zejména předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte. Střediska poskytují pomoc rodičům nebo jiným osobám, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, (dále jen „osoby odpovědné za výchovu”) při výchově a vzdělávání dítěte a při řešení problémů spojených s péčí o dítě, s cílem zachovat a posílit rodinné vazby dítěte a zamezit odtržení dítěte z jeho rodinného prostředí.
(4)  Zařízení a střediska spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte1a) .
HLAVA II
ZAŘÍZENÍ
§ 2
(1)  Zařízeními jsou:
a)  diagnostický ústav,
b)  dětský domov,
c)  dětský domov se školou,
d)  výchovný ústav.
(2)  Zařízení poskytují péči jinak poskytovanou osobami odpovědnými za výchovu dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo
Nahrávám...
Nahrávám...