dnes je 18.7.2024

Input:

Reforma financování regionálního školství - základní principy

25.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1
Reforma financování regionálního školství – základní principy

PaedDr. František Havelka, PhD.

Dnem 1. září 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků (dále jen ŠZ), která se v příslušných pasážích dotýká reformy financování školství. Novela školského zákona č. 167/2018 Sb. mění text přechodného ustanovení předchozí úpravy školského zákona č. 101/2017 Sb., a z této novelizace vyplývá, že školy a školská zařízení budou financovány ze státního rozpočtu stávajícím způsobem do 31. prosince 2019.

Financování škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí podle nových pravidel tedy nastane od 1. ledna 2020. V průběhu tohoto přechodného období vydá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s účinností k tomuto datu tyto prováděcí předpisy související se změnou financování:

 • Novely právních předpisů účinné od 1. 9. 2018

  1. Vyhláška č. 14/2015 Sb., o předškolním vzdělávání;
  2. Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky;
  3. Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři;
  4. Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání;
  5. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných;
 • Nový právní předpis účinný od 1. 9. 2018

Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., kterým se stanoví pro základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě a pro konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jeden ročník v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku;

 • Předpisy účinné od 1. 1. 2019

  1. Novela vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech;
  2. Směrnice pro krajské úřady a obce s rozšířenou působností.

Základní principy změny financování

 • Netýká se soukromých a církevních škol - problematika odměňování a rozsahu práce pedagogů v soukromém a církevním sektoru není předmětem státní regulace, ale je založena výhradně na smluvních vztazích;

 • Nemění se způsob financování pedagogické práce v základních uměleckých školách – normativ na žáka v jednotlivých uměleckých oborech stanoví celorepublikově MŠMT;

 • Nemění se financování pedagogické práce ve vyšších odborných školách - normativ na studenta stanoví MŠMT;

 • Nemění se financování podpůrných opatření;

 • Zásadně se změní financování pedagogické práce v mateřských, základních a středních školách, konzervatořích a ve školních družinách a

 • Nepedagogická práce – normativy na školu (ředitelství), další pracoviště a třídu – zohlednění spolupráce obcí (svazky obcí)

Způsobu financování činnosti škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, svazky obcí a kraji ze státního rozpočtu a finančním tokům, kterými se tyto finanční prostředky státního rozpočtu dostávají z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy až ke konkrétním právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení se věnuje ustanovení § 161 ŠZ.

Podle § 161 odst. 3 ŠZ ministerstvo školství stanoví výši prostředků pro jednotlivé školy a školní družiny složenou z:

 • prostředků pro pedagogy ve školách a školní družině;

 • prostředků pro nepedagogy ve školách;

 • prostředků na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) ve školách;

 • prostředků na podpůrná opatření.

Rozpis rozpočtu bude realizován na stejném principu jako dosud (přes krajské úřady do rozpočtů jednotlivých krajských a obecních škol a školských zařízení).

 • Krajský úřad finanční prostředky rozepisuje a poskytuje školám a školním družinám ve výši stanovené ministerstvem.

 • Krajský úřad může upravit škole výši přidělených prostředků státního rozpočtu pouze v případě, že v rámci ověření správnosti údajů vykazovaných jednotlivými školami zjistí důvodný rozdíl mezi vykázaným a skutečným stavem.

 • Škola dostane 1 balíček peněz – závazné ukazatele jako dosud (limity mzdové regulace).

PHmax

PHmax = maximální počet hodin výuky (teoretického a praktického vyučování pro ZŠ, SŠ a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí) financovaný ze státního rozpočtu.

Počet učitelů (přepočtených úvazků) ve škole bude limitován nařízením vlády, kterým se stanoví pro základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě.

Počet nepedagogických pracovníků bude limitován objemem finančních prostředků, které škola obdrží. Pro nepedagogickou práci ve škole, tj. například pro pozici hospodáře, ekonoma, školníka, uklízeček atd., stanoví normativy MŠMT dle novely ŠZ.

Pro nepedagogickou práci ve školních družinách a školních jídelnách budou krajské úřady stanovovat i nadále krajské normativy

Nahrávám...
Nahrávám...