dnes je 18.7.2024

Input:

Reforma financování mateřských škol od 1. 1. 2020

6.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8
Reforma financování mateřských škol od 1. 1. 2020

JUDr. Hana Poláková

Novelou školského zákona zákonem č. 101/2017 Sb. a zákonem č. 167/2018 Sb. se zavádí od 1. 1. 2020 nový systém financování regionálního školství. Je to systém kombinující prvky nákladového a výkonového financování. Ministerstvo školství si od nového systému slibuje zejména vyrovnání mezikrajových rozdílů ve financování škol, lepší předvídatelnost objemu finančních prostředků, který nebude odvislý od každého vzdělávaného dítěte, ale v případě pedagogických pracovníků mateřských škol bude více závislý především na délce provozní doby. Očekává se zlepšení i v případě provozních zaměstnanců, které bude více respektovat skutečnost, že školy jsou právnickými osobami a že plní celou řadu administrativních úkolů bez ohledu na velikost a počet vzdělávaných dětí.

Krajské úřady očekávají zejména minimalizaci rozvojových programů, kterými jsou řešeny změny rozpočtu v průběhu kalendářního roku.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v této souvislosti na svých stránkách publikuje řadu metodických materiálů, které napomohou ředitelům mateřských škol orientovat se v dané problematice. Z těchto materiálů čerpá i tento příspěvek.

Financování pedagogické práce

Na pedagogické pracovníky mateřská škola dostane:

  • finanční prostředky na platové tarify pedagogických pracovníků (ne na asistenta pedagoga, který je financován jako podpůrné opatření s normovanou finanční náročností) podle vykázaných údajů ve výkazu P 1c-01 oddíly IVa, IVc;

  • normativ na nenárokové složky platu (příplatek za vedení, specializační příplatek, popřípadě zvláštní příplatek) x počet úvazků pedagogických pracovníků;

  • normativ na nenárokové složky platu (mimořádné odměny, osobní příplatky) x počet pedagogických pracovníků;

  • částka normativu bude upravena o opravný koeficient zohledňující naplněnost běžných tříd a integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd.

Ministerstvo zafinancuje maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti (PHmax) na jednom pracovišti (samostatné budově) stanovený vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, podle druhu provozu – polodenní provoz příloha č. 1, celodenní provoz příloha č. 2 a internátní provoz příloha č. 3 vyhlášky. PHmax za mateřskou školu se stanoví jako součet hodnot PHmax za každé pracoviště, které s jiným pracovištěm nesouvisí, není s ním spojeno stavebně nebo technicky, ani není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno ve školském rejstříku jako samostatná mateřská škola.

Samostatně jsou nastaveny hodnoty PHmax pro mateřské školy při zdravotnických zařízeních.

Stanovení PHmax

Při výpočtu hodnot PHmax mateřské školy je potřeba vycházet z údajů vykazovaných ve výkonových výkazech S 1-01 nebo S 4-01, které mateřská škola vyplňuje k datu 30. 9. daného školního roku.

Pro stanovení PHmax z výkazu S 1-01 jsou rozhodné údaje o průměrné denní době provozu školy/pracoviště v hodinách a počet tříd uvedený v odd. III podle příslušného druhu provozu (tj. údaje v řádcích 0301, 0302, 0303). Počet tříd školy/pracoviště se stanoví jako součet počtu běžných tříd a počtu speciálních tříd. Pokud má škola více pracovišť, stanovuje se PHmax samostatně pro každé pracoviště. Pokud má škola/pracoviště třídy s různým druhem provozu (celodenní, polodenní či internátní), počítá se každý druh provozu samostatně, a to i na stejném pracovišti. Hodnoty PHmax pro jednotlivé druhy provozu jsou uvedeny v již zmíněných přílohách vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Při stanovení PHmax pro mateřské školy při zdravotnických zařízeních se vychází z údajů vykázaných ve výkazu S 4-01 odd. III. Hodnota PHmax za každou třídu mateřské školy při zdravotnickém zařízení je 31 hodin týdně.

Celková hodnota PHmax se za právnickou osobu vykonávající činnost školy určí jako součet dílčích hodnot za jednotlivá pracoviště a jednotlivé druhy provozu. Správné nastavení a vykázání rozhodných údajů je důležité již při vykazování k 30. 9. 2019, neboť na základě těchto vykázaných hodnot bude školám spočítán jejich rozpočet pro následující rok 2020.

Tabulka 1: Hodnota PHmax pro polodenní provoz

Počet tříd Průměrná doba provozu pracoviště v  hodinách za den
od 4 do méně než 4,5 4,5 včetně do méně než 5 od 5 včetně do méně než 5,5 5,5 včetně do méně než 6 6 včetně do 6,5 včetně
1 32,5 35 37,5 40 42,5
2 60 65 70 75 80
3 87,5 95 102,5 110 117,5
4 115 125 135 145 155
5 142,5 155 167,5 180 192,5
6 170 185 200 215 230
7 197,5 215 232,5 250 267,5
8 225 245 265 285 305
9 252,5 275 297,5 320 342,5
10 280 305 330 355 380
11 307.5 335 362,5 390 417,5
12 335 365 395 425 455

Tabulka 2: Hodnota PHmax pro celodenní provoz

Počet tříd Průměrná doba provozu pracoviště v hodinách za den
nad 6,5 do méně než 7 7 včet-ně do méně než 7,5 7,5 včet-ně do méně než 8 8 včet-ně do méně než 8,5 8,5 včet-ně do méně než 9 9 včet-ně do méně než 9,5 9,5 včet-ně do méně než 10 10 včet-ně do méně než 10,5 10,5 včet-ně do méně než 11 11 včet-ně do méně než 11,5 11,5 včet-ně do méně než 12
1 45 47,5 50 52,5 55 57,5 60 62,5 65 67,5 72,5
2 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 140
3 125 132,5 140 147,5 150 162,5 170 177,5 185 192,5 207,5
4 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 275
5 205 217,5 230 242,5 255 267,5 280 292,5 305 317,5 342,5
6 245 260 275 290 305 320 335 350 365 380 410
7 285 302,5 320 337,5 355 372,5 390 407,5 425 442,5 477,5
8 325 345 365 385 405 425 445 465 485 505 545
9 365 387,5 410 432,5 455 477,5 500 522,5 545 567 612,5
10 405 430 455 480 505 530 555 580 605 630 680
11 445 472,5 500 527,5 555 582,5 610 637,5 665 692,5 747,5
12 485 515 545 575 605 635 665 695 725 755 815

Tabulka 3: Hodnota PHmax pro internátní provoz

Počet tříd Průměrná doba provozu pracoviště v hodinách za den
20 včetně do méně než 20,5 20,5 včetně do méně než 21 21 včetně do méně než 21,5 21,5 včetně do méně než 22 22 včetně a více
1 112,5 115 117,5 120 122,5
2 225 230 235 240 245
3 337,5 345 352,5 360 367,5
4 450 460 470 480 490
5 652,5 575 587,5 600 612,5
6 675 690 705 720 735

Počty dětí ve třídě

Na stanovení PHmax má vliv i počet dětí ve třídě mateřské školy. V ustanovení § 1d odst. 3 novelizované vyhlášky je uvedeno: „Je-li průměrný počet dětí ve třídě mateřské školy, které byla povolena výjimka z nejnižšího počtu podle školského zákona, nižší než nejnižší počet stanovený podle § 2, snižuje se PHmax stanovený podle § 1d odstavce 2 věty první připadající průměrně na každou tuto třídu poměrně podle počtu dětí, o který je skutečný počet nižší.”

Počty dětí stanoví ustanovení § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto:

Běžná mateřská škola

počet tříd počet dětí
1 15
2 12,5
3 16,33
4 a více 18

1 mateřská škola v obci

počet tříd počet dětí
1 13
2 12,5
3 a více 16

Maximální počty dětí ve třídě

běžná třída 24 dětí
třída pouze s dětmi od 2 do 3 let nejméně 12 dětí, naplňuje se na 16 dětí,
3 a více tříd – upřednostňuje se samostatná třída
třída lesní mateřské školy nejméně 15 dětí

Snižování počtu dětí ve třídě s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními

-2 děti za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením 4. a 5. stupně a 3. stupně s mentálním postižením
-1 dítě za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením 3. stupně bez mentálního postižení
nejvýše o 5 dětí*)
-2 děti za každé dítě mladší 3 let do doby dovršení 3 let věku    
nejvýše o 6 dětí*)

*) snížení počtu dětí nelze uplatnit souběžně

Snížení počtu dětí ve třídě se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.

Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí stanoveného školským zákonem a prováděcím předpisem. Dle § 23 odst. 4 ŠZ může zřizovatel školy povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí ve třídě za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou školským zákonem pro financování ze státního rozpočtu. Pokud tedy zřizovatel udělil mateřské škole výjimku z počtu dětí na třídu, snižuje se částka na přímé výdaje na vzdělávání financovaná ze státního rozpočtu.

Snížení PHmax v případě výjimky z počtu dětí ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

PHmax se snižuje o:

a) 0,05násobek PHmax připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 5 a méně než 6;

b) 0,1násobek PHmax připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 4 a méně než 5;

c) 0,6násobek PHmax připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách méně než 4.

PH konkrétní školy je součtem hodnot týdenního rozsahu hodin přímé pedagogické činnosti. Ředitel mateřské školy při výpočtu PH školy spočítá hodiny všech učitelů podle

Nahrávám...
Nahrávám...