dnes je 18.7.2024

Input:

Výkaznictví v mateřské škole

7.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11
Výkaznictví v mateřské škole

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Komentář

Novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je stanoven PHmax (maximální týdenní počty hodin přímé pedagogické činnosti učitelů mateřské školy financované ze státního rozpočtu.

PHmax se stanovuje podle počtu tříd na jednom pracovišti s ohledem na délku provozu mateřské školy.

Samostatné pracoviště MŠ musí splňovat všechny následující podmínky:

- není spojeno stavebně nebo technicky a

- není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a

- při jiném uspořádání by mohlo být zapsáno ve školském rejstříku jako samostatná MŠ

Pokud má MŠ více samostatných pracovišť, počítá se PHmax zvlášť pro každé pracoviště.

Pokud má škola více různých provozů (polodenní, celodenní, internátní), počítá se PHmax pro každý druh provozu samostatně.

Je stanoven minimální počet dětí ve třídě:

1 MŠ v obci:

- s jednou třídou – 13 dětí

- se dvěma třídami – 12,5 dětí

- se třemi třídami – 16 dětí

Více MŠ v obci:

- s jednou třídou – 15 dětí

- se dvěma třídami – 12,5 dětí

- se třemi třídami – 16,33 dětí

- se čtyřmi a více třídami – 18 dětí

Je stanoven PHmax pro asistenty pedagoga ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ.

Pedagogičtí pracovníci

Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti jsou upraveny:

- zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”, „ZPP”),

- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- nařízením vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálněpedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „NV”),

- vyhláškou č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen „pracovní řád”).

Pracovní doba pedagogických pracovníků

Stanovená týdenní pracovní doba (odpovídající tzv. „plnému úvazku”) je pro pedagogické pracovníky, jako pro všechny ostatní zaměstnance, určena § 79 odst. 1 ZP na 40 hodin týdně.

Pedagogický pracovník vykonává v pracovní době:

- přímou pedagogickou činnost (dále též „PPČ”)

- práce související s přímou pedagogickou činností (též tzv. „nepřímá pedagogická činnost”, dále též jen „NPČ”)

Pedagogický pracovník vykonává:

- přímou vyučovací,

- přímou výchovnou,

- přímou speciálněpedagogickou nebo

- přímou pedagogicko-psychologickou činnost

přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání podle ŠZ.

Příklady prací

Příklady prací souvisejících s PPČ v MŠ:

- příprava na přímou pedagogickou činnost, např. příprava pomůcek, materiálu, apod.,

- příprava výchovně vzdělávacích akcí (výlety, kulturní akce, školy v přírodě…),

- účast na poradách svolaných vedoucím zaměstnancem školy,

- spolupráce se zákonnými zástupci dětí,

- spolupráce s pedagogy ZŠ (příprava na vstup do 1. roč., reflexe na vstup dětí, které již do 1. třídy nastoupily),

- spolupráce s ostatními pedagogy školy a nepedagogickými pracovníky,

- spolupráce s ostatními MŠ a sdílení praxe,

- spolupráce s ŠPZ, případě pediatrem,

- studium a účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků pokud do doby účasti nespadá rozvržená PPČ (v době DVPP se může jednat o výkon činnosti jako PPČ a pokud je DVPP nad rámec této doby, jedná se již o NPČ),

- vedení dokumentace třídy (třídní kniha, plánování PPČ, vedení diagnostiky dětí, tvorba plánů pedagogické podpory, individuálních vzdělávacích plánů, hodnocení pedagogického procesu…),

- veřejné akce prezentující školu a příprava na tyto akce (vystoupení, dny otevřených dveří…),

- a další.

Rozsah přímé pedagogické činnosti

Podle § 23 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. stanoví ředitel školy pedagogickému pracovníkovi týdenní rozsah PPČ na období školního vyučování nebo na pololetí školního vyučování.

Podle § 23 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. je ředitel školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí povinen stanovit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Při sjednání kratší než stanovené týdenní pracovní doby se úměrně tomu snižuje rozsah PPČ.

Pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti ředitele školy nebo jeho zástupce je nejdříve nutné určit počet tříd (organizačních jednotek). Problematiku počtu tříd (organizačních jednotek) rozhodného pro určení rozsahu PPČ upravuje nařízení vlády č. 75/2005 Sb. v § 4 odst. 1 písm. a) – řediteli školy a jeho zástupci se započítávají třídy, oddělení, kurzy, skupiny a speciálně pedagogické centrum.

Dále podle § 2 odst. 4 platí, že u právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, se stanoví týdenní rozsah PPČ ředitele školy a jeho zástupce podle vykonávané činnosti školy, u které je v příloze k tomuto nařízení stanovena PPČ nejnižší.

Je-li ve škole ustaveno více zástupců ředitele, stanoví se každému z nich rozsah PPČ podle počtu tříd, které každému z těchto zástupců ředitel školy přidělil (§ 4 odst. 2).

V dalším kroku se pro stanovení týdenního rozsahu PPČ ředitele a zástupce ředitele provede odpočet hodin za činnosti dle § 3 a § 5 odst. 2.

Učitelka MŠ

Týdenní rozsah hodin PPČ učitelky mateřské školy při plném úvazku 1,0 (40 hodin týdně) je 31 hodin, na práce související s přímou pedagogickou činností připadne 9 hodin. Vedoucí pracovníci mají délku PPČ stanovenou v souladu s NV č. 75/2005 Sb., a to v rozsahu uvedeného v příloze k tomuto NV. Podle ustáleného výkladu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je veškerá práce učitelů mateřských škol s dětmi (včetně dohledu nad dětmi) přímou pedagogickou činností. NPČ nemusí učitelka mateřské školy vykonávat pouze na pracovišti.

Asistent pedagoga

Týdenní rozsah hodin PPČ asistenta pedagoga při plném úvazku 1,0 (40 hodin týdně) je 20–40 hodin, na práce související s přímou pedagogickou činností připadne 20–0 hodin týdně.

Podle charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáka doporučí školské poradenské zařízení (dále jen „ŠPZ”) rozsah potřeby přímé pedagogické činnosti asistenta. Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností v poměru 1:9. Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje. Platí, že i rozsah přímé pedagogické činnosti konkrétního zaměstnance na pozici asistenta pedagoga určuje ředitel, nicméně musí vždy zabezpečit rozsah přímé pedagogické činnosti z doporučení ŠPZ. Pokud by tuto podporu poskytovaly například dva zaměstnanci, může rozsah pedagogické činnosti mezi ně ředitel určit podle svého uvážení. Jestliže např. ŠPZ doporučí 36 hodin přímé pedagogické činnosti, obdrží v rámci financování podpůrných opatření ředitel i finanční prostředky na 4 hodiny práce související s přímou pedagogickou činností. Pravomoc ředitele určit rozsah této činnosti podle výše uvedených předpisů tím ale není dotčena, poměr 1:9 uvedený ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, vyjadřuje, v jakém poměru je financována PPČ a práce související s přímou pedagogickou činností pro asistenta pedagoga ze státního rozpočtu.

Příklady PPČ

Příklady PPČ asistenta pedagoga:

- individuální práce s žákem se SVP ve třídě,

- skupinová práce s žáky se SVP ve třídě,

- individuální práce s žákem se SVP mimo třídu (pod vedením pedagoga)

- skupinová práce s žáky se SVP mimo třídu (pod vedením pedagoga),

- práci s ostatními žáky (žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb),

- individuální práce s žákem se SVP mimo budovu školy (v případě dlouhodobých absencí)

- podpora žáka se SVP při přípravě na výuku

- podpora žáků se SVP ve školní družině nebo na kroužcích organizovaných školou,

- a další.

Příklady prací

Příklady prací asistenta pedagoga souvisejících s PPČ:

- dohled,

- podpora učitele v přípravě pomůcek a studijních materiálů,

- konzultace a společné přípravy s učitelem a dalšími pracovníky školy,

- účast na pedagogických radách a dalších poradách učitelského sboru,

- komunikace se zákonnými zástupci žáků,

- a další.

Pracovněprávní vztahy při poskytování podpůrných opatření

Pokud bude škola při poskytování podpůrných opatření zaměstnávat učitele, speciálního pedagoga, asistenta pedagoga nebo jiného pracovníka na základě doporučení školského poradenského zařízení (dále jen „ŠPZ”), bude při stanovování platu vycházet:

- z nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti ho zařadí ho do příslušné kategorie prací – např. asistent pedagoga, a určí mu platovou třídu),

- z nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (dříve č. 564/2006 Sb.), o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě (určí mu plat).

Pokud škola využije své stávající personální kapacity a již zaměstnává pedagogického pracovníka s požadovanou kvalifikací, může dojít k těmto situacím:

- pedagogickému pracovníkovi s nižším úvazkem než 1,0 se v potřebném rozsahu po vzájemné dohodě tzv. zvýší úvazek a míra PPČ případně až do plného úvazku a do „plné” míry PPČ

- pedagogickému pracovníkovi s plným úvazkem 1,0 může ředitel nařídit nebo s ním dohodnout konání PPČ nad stanovený rozsah s příplatkem podle § 132 ZP (označované jako „přespočetné” nebo „nadúvazkové” hodiny) nebo

- se stávajícím zaměstnancem může sjednat další pracovněprávní vztah (pracovní poměr, dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr), pokud tento další pracovněprávní vztah bude uzavřen na jiný druh práce.

Pracovní poměr na dobu určitou u pedagogických pracovníků

Speciální podmínky pro uzavírání pracovního poměru na dobu určitou jsou popsány v § 23a ZPP; ostatní podmínky jsou stanoveny obecným právním předpisem, zákoníkem práce.

Ustanovení § 39 odst. 4 ZP „… Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou,…” lze uplatnit také ve školství u pozice asistenta pedagoga, a to na základě písemné dohody s odborovou organizací. Pokud na škole odborová organizace nepůsobí, pak je ji možné nahradit vnitřním předpisem, který musí obsahovat náležitosti uvedené v § 39 ZP. Jedná se zejména o případy, kdy je jednotlivému žákovi ve škole jako podpůrné opatření přidělen asistent pedagoga a kdy nelze předvídat, zda se žák bude ve škole nadále vzdělávat a bude i nadále asistenta pedagoga potřebovat.

Ve školách, kde je potřeba asistentů pedagoga trvalá, např. ve školách zřízených podle § 16 ŠZ, je vhodné, aby asistent pedagoga byl přijat na dobu neurčitou nebo na dobu určitou za podmínek stanovených v § 23a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Výkaznictví mateřské školy ve vazbě na PHmax

Výkaz S 1-01 o mateřské škole

Pro vykazování mateřské školy ve vazbě na PHmax jsou s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení rozhodné údaje uváděné ve výkazu S 1-01 o mateřské škole.

Jedná se především o tyto údaje:

1. doba provozu pracoviště mateřské školy - nově se vykazuje pro každý druh provozu samostatně:

- internátní provoz – max. 24 hodin,

- celodenní provoz – max. 12 hodin,

- polodenní provoz – max. 6,5 hodiny.

Záhlaví formuláře

Jednotné záhlaví se skládá z řádku, určeného pro kódové vyznačení identifikací a klasifikací, a z textové části. Kódy a texty v záhlaví se v pořizovacím programu doplňují z rejstříku a resortních číselníků uvedených na formuláři nebo v pokynech.

V kódovém řádku záhlaví se uvádí resortní identifikátor školy (IZO) uvedený v rejstříku.

Číslo části – je-li do rejstříku zapsána mateřská škola s více pracovišti, rozlišuje se tímto pořadovým číslem každé pracoviště. Pořadové číslo odpovídá číslu části podle rejstříku. Má-li mateřská škola jen jedno pracoviště, je obvykle uvedeno číslo 01, není-li v rejstříku uvedeno

Nahrávám...
Nahrávám...