dnes je 18.7.2024

Input:

Výkaznictví v základní škole

8.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12
Výkaznictví v základní škole

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Komentář

Příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 123/2018 Sb., kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu (dále nařízení vlády) a novelou vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů je stanoven PHmax (maximální týdenní počty hodin přímé pedagogické činnosti učitelů základní školy financované ze státního rozpočtu).

Pravidla pro výpočet PHmax ZŠ:

1. Třídy ve škole je třeba rozdělit na jednotlivé skupiny tak, aby každá skupina měla k sobě přiřazený příslušný řádek z přílohy nařízení vlády (příloha A 1 Obory vzdělání poskytující základní vzdělání).

Pro výpočet je nezbytné k jednotlivým řádkům z tabulky nařízení vlády přiřadit odpovídající počet tříd a počet žáků, a pro ně provést výpočet PHmax samostatně. Hodnoty PHmax pro přípravnou třídu základní školy a pro třídy přípravného stupně základní školy speciální jsou uvedeny v novelizované vyhlášce č. 48/2005 Sb. Hodnoty PHmax pro žáky vzdělávané podle § 38 nebo 41 ŠZ jsou uvedeny v nařízení vlády.

2. Pokud má škola odloučené pracoviště, ale jedná se o jedno ředitelství (= jedna škola, jeden právní subjekt), nepočítá se hodnota PHmax odděleně podle pracovišť, ale souhrnně pro celou školu. Není tedy rozhodující, ve kterém pracovišti je třída s určitou charakteristikou fyzicky umístěna.

3. Schematický postup výpočtu PHmax pro školu je následující:

a) základními a zásadními vstupními údaji pro výpočet PHmax je počet tříd a počet žáků (uvedený ve statistickém výkazu)

b) určit průměrný počet žáků ve třídě pro danou charakteristiku třídy,

c) k hodnotě průměrného počtu žáků přiřadit hodnotu PHmax pro danou charakteristiku třídy,

d) tuto hodnotu vynásobit počtem tříd, pro který byl průměrný počet žáků ve třídě počítán,

e) tento postup opakovat pro všechny relevantní řádky tabulky nařízení vlády,

f) obdobně stanovit hodnotu PHmax pro přípravné třídy a třídy přípravného stupně základní školy speciální (pokud takové třídy ve škole jsou),

g) vynásobit počet žáků vzdělávaných podle § 38 a § 41 ŠZ příslušnou hodnotou PHmax (pokud takoví žáci ve škole jsou),

h) provést součet dílčích hodnot PHmax určených podle bodu d – g, tento součet představuje celkovou hodnotu PHmax pro celou školu.

Pedagogičtí pracovníci

Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti jsou upraveny:

- zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”, „ZPP”),

- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- nařízením vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálněpedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „NV”),

- vyhláškou č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen „pracovní řád”).

Pracovní doba pedagogických pracovníků

Stanovená týdenní pracovní doba (odpovídající tzv. „plnému úvazku”) je pro pedagogické pracovníky, jako pro všechny ostatní zaměstnance, určena § 79 odst. 1 ZP na 40 hodin týdně.

Pedagogický pracovník vykonává v pracovní době:

- přímou pedagogickou činnost (dále též „PPČ”)

- práce související s přímou pedagogickou činností (též tzv. „nepřímá pedagogická činnost”, dále též jen „NPČ”).

Pedagogický pracovník vykonává:

- přímou vyučovací,

- přímou výchovnou,

- přímou speciálněpedagogickou nebo

- přímou pedagogicko-psychologickou činnost

přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání podle ŠZ.

Příklady prací souvisejících s přímou pedagogickou činností v ZŠ:

- příprava na přímou pedagogickou činnost, příprava učebních pomůcek,

- hodnocení písemných, grafických a jiných prací žáků,

- práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních, jako je:

  1. dohled nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a při akcích organizovaných školou,
  2. spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky, s výchovným poradcem, se školním metodikem prevence, s metodikem informačních a komunikačních technologií,
  3. spolupráce se zákonnými zástupci žáků,
  4. odborná péče o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám vzdělávání,
  5. výkon prací spojených s funkcí třídního učitele a výchovného poradce,
  6. účast na poradách svolaných vedoucím zaměstnancem školy nebo školského zařízení,
  7. studium a účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
  8. a další.

Rozsah přímé pedagogické činnosti

Podle § 23 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. stanoví ředitel školy pedagogickému pracovníkovi týdenní rozsah PPČ na období školního vyučování nebo na pololetí školního vyučování.

Podle § 23 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. je ředitel školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí povinen stanovit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Při sjednání kratší než stanovené týdenní pracovní doby se úměrně tomu snižuje rozsah PPČ.

Pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti ředitele školy nebo jeho zástupce je nejdříve nutné určit počet tříd (organizačních jednotek). Problematiku počtu tříd (organizačních jednotek) rozhodného pro určení rozsahu PPČ upravuje nařízení vlády č. 75/2005 Sb. v § 4 odst. 1 písm. a) – řediteli školy a jeho zástupci se započítávají třídy, oddělení, kurzy, skupiny a speciálně pedagogické centrum.

Dále podle § 2 odst. 4 platí, že u právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, se stanoví týdenní rozsah PPČ ředitele školy a jeho zástupce podle vykonávané činnosti školy, u které je v příloze k tomuto nařízení stanovena PPČ nejnižší.

Je-li ve škole ustaveno více zástupců ředitele, stanoví se každému z nich rozsah PPČ podle počtu tříd, které každému z těchto zástupců ředitel školy přidělil (§ 4 odst. 2).

V dalším kroku se pro stanovení týdenního rozsahu PPČ ředitele a zástupce ředitele provede odpočet hodin za činnosti dle § 3 a § 5 odst. 2.

Asistent pedagoga

Týdenní rozsah hodin PPČ asistenta pedagoga při plném úvazku 1,0 (40 hodin týdně) je 20–40 hodin, na práce související s přímou pedagogickou činností připadne 20–0 hodin týdně.

Podle charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáka doporučí školské poradenské zařízení (dále jen „ŠPZ”) rozsah potřeby přímé pedagogické činnosti asistenta. Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností v poměru 1:9. Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje. Platí, že i rozsah přímé pedagogické činnosti konkrétního zaměstnance na pozici asistenta pedagoga určuje ředitel, nicméně musí vždy zabezpečit rozsah přímé pedagogické činnosti z doporučení ŠPZ. Pokud by tuto podporu poskytovaly například dva zaměstnanci, může rozsah pedagogické činnosti mezi ně ředitel určit podle svého uvážení. Jestliže např. ŠPZ doporučí 36 hodin přímé pedagogické činnosti, obdrží v rámci financování podpůrných opatření ředitel i finanční prostředky na 4 hodiny práce související s přímou pedagogickou činností. Pravomoc ředitele určit rozsah této činnosti podle výše uvedených předpisů tím ale není dotčena, poměr 1:9 uvedený ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, vyjadřuje, v jakém poměru je financována PPČ a práce související s přímou pedagogickou činností pro asistenta pedagoga ze státního rozpočtu.

Příklady PPČ

Příklady PPČ asistenta pedagoga:

- individuální práce s žákem se SVP ve třídě,

- skupinová práce s žáky se SVP ve třídě,

- individuální práce s žákem se SVP mimo třídu (pod vedením pedagoga),

- skupinová práce s žáky se SVP mimo třídu (pod vedením pedagoga),

- práci s ostatními žáky (žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb),

- individuální práce s žákem se SVP mimo budovu školy (v případě dlouhodobých absencí),

- podpora žáka se SVP při přípravě na výuku,

- podpora žáků se SVP ve školní družině nebo na kroužcích organizovaných školou,

- a další …

Příklady prací

Příklady prací asistenta pedagoga souvisejících s PPČ:

- dohled

- podpora učitele v přípravě pomůcek a studijních materiálů,

- konzultace a společné přípravy s učitelem a dalšími pracovníky školy,

- účast na pedagogických radách a dalších poradách učitelského sboru,

- komunikace se zákonnými zástupci žáků,

- a další …

Pracovněprávní vztahy při poskytování podpůrných opatření

Pokud bude škola při poskytování podpůrných opatření zaměstnávat učitele, speciálního pedagoga, asistenta pedagoga nebo jiného pracovníka na základě doporučení školského poradenského zařízení (dále jen „ŠPZ”), bude při stanovování platu vycházet:

- z nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti ho zařadí ho do příslušné kategorie prací – např. asistent pedagoga, a určí mu platovou třídu),

- z nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (dříve č. 564/2006 Sb.), o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě (určí mu plat).

Pokud škola využije své stávající personální kapacity a již zaměstnává pedagogického pracovníka s požadovanou kvalifikací, může dojít k těmto situacím:

- pedagogickému pracovníkovi s nižším úvazkem než 1,0 se v potřebném rozsahu po vzájemné dohodě tzv. zvýší úvazek a míra PPČ případně až do plného úvazku a do „plné” míry PPČ

- pedagogickému pracovníkovi s plným úvazkem 1,0 může ředitel nařídit nebo s ním dohodnout konání PPČ nad stanovený rozsah s příplatkem podle § 132 ZP (označované jako „přespočetné” nebo „nadúvazkové” hodiny) nebo

- se stávajícím zaměstnancem může sjednat další pracovněprávní vztah (pracovní poměr, dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr), pokud tento další pracovněprávní vztah bude uzavřen na jiný druh práce.

Pracovní poměr na dobu určitou u pedagogických pracovníků

Speciální podmínky pro uzavírání pracovního poměru na dobu určitou jsou popsány v § 23a ZPP; ostatní podmínky jsou stanoveny obecným právním předpisem, zákoníkem práce.

Ustanovení § 39 odst. 4 ZP „… Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou,…” lze uplatnit také ve školství u pozice asistenta pedagoga, a to na základě písemné dohody s odborovou organizací. Pokud na škole odborová organizace nepůsobí, pak je možné nahradit vnitřním předpisem, který musí obsahovat náležitosti uvedené v § 39 ZP. Jedná se zejména o případy, kdy je jednotlivému žákovi ve škole jako podpůrné opatření přidělen asistent pedagoga a kdy nelze předvídat, zda se žák bude ve škole nadále vzdělávat a bude i nadále asistenta pedagoga potřebovat.

Ve školách, kde je potřeba asistentů pedagoga trvalá, např. ve školách zřízených podle § 16 ŠZ, je vhodné, aby asistent pedagoga byl přijat na dobu neurčitou nebo na dobu určitou za podmínek stanovených v § 23a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Výkaznictví základní školy ve vazbě na PHmax

Výkaz M 3 o základní škole

Pro vykazování základní školy ve vazbě na PHmax jsou s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení rozhodné údaje uváděné ve výkazu M 3 o základní škole.

Jedná se především o tyto

Nahrávám...
Nahrávám...