dnes je 18.7.2024

Input:

Reforma financování základních škol

25.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3
Reforma financování základních škol

PaedDr. František Havelka, PhD.

Novela ŠZ č. 167/2018 Sb., kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odkládá zahájení nového způsobu financování regionálního školství až k 1. lednu 2020, a zároveň s ní dochází k odložení aplikovatelnosti nařízení vlády č. 123/2018 Sb. (tzv. nařízení vlády o PHmax). Pro oblast základního vzdělávání také dochází k odložení aplikovatelnosti všech ustanovení novely vyhlášky č. 48/2005 Sb. (ve znění vyhlášky č. 140/2018 Sb.), tedy nového textu § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb. a nových ustanovení § 7a a 7b.

Do 31. prosince 2019 se v otázce způsobu financování stejně jako v otázce počtů žáků ve školách a třídách stanovených v § 4 bude postupovat podle dosavadních právních předpisů (tj. vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 140/2018 Sb.).

Novela vyhlášky č. 48/2005 Sb.

 • upravuje pravidla pro stanovení počtu žáků ve třídě a organizace školy,

 • stanoví pravidla pro nejnižší (průměrné) a nejvyšší (absolutní) počty žáků ve třídách samostatně pro různé typy škol (neúplné, úplné, při zdravotnickém zařízení, s výukou v jazyce národnostní menšiny),

 • zachovávají se

  1. současné nejnižší průměrné počty žáků ve třídě,
  2. nejvyšší počet žáků ve třídě (30),
  3. nejvyšší počty žáků ve skupině (24, 30),
 • nová úprava pro „malé” úplné školy pro nejnižší počet žáků ve třídě (15),

 • nově stanoven PHmax pro přípravnou třídu a přípravný stupeň základní školy speciální.

Ustanovení vyhlášky účinné do 31. 12. 2019:

Počty žáků ve školách a třídách

§ 4

(1) Školy, s výjimkou škol uvedených v odstavcích 2 až 5, mají nejméně 17 žáků v průměru na 1 třídu.

(2) Škola tvořená jednou třídou prvního stupně má nejméně 10 žáků ve třídě.

(3) Škola tvořená dvěma třídami prvního stupně má nejméně 12 žáků v průměru na 1 třídu.

(4) Škola tvořená třemi třídami prvního stupně má nejméně 14 žáků v průměru na 1 třídu.

(5) Škola tvořená čtyřmi a více třídami prvního stupně má nejméně 15 žáků v průměru na 1 třídu.

(6) Ustanovení odstavců 2 a 3 lze využít také pro stanovení nejnižšího počtu žáků v průměru na 1 třídu ve školách s jazykem národnostní menšiny (§ 14 odst. 2 ŠZ), jestliže je to pro školu s jazykem národnostní menšiny výhodnější.

(7) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. Nejvyšší počet podle věty první se snižuje o 2 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého až pátého stupně vzdělávajícího se ve třídě; to platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet podle věty první se dále snižuje o 1 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, který není uvedený ve větě druhé. Postupem podle věty druhé a třetí lze snížit nejvyšší počet žáků ve třídě nejvýše o 5. Snížení nejvyššího počtu žáků ve třídě podle věty druhé a třetí se neuplatní u školy, které v jeho uplatnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 36 odst. 7 ŠZ nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u žáka zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.

(8) Počet žáků ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ se řídí zvláštním právním předpisem.

(9) Do průměrného počtu žáků na třídu podle odstavců 1 a 3 až 5 se nezapočítávají třídy, pro které stanoví tato vyhláška nebo jiný právní předpis snížené počty žáků z důvodu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

§ 7a

Neplatil

§ 7b

neplatil

Ustanovení vyhlášky účinná od 1. 1. 2020:

Počty žáků ve školách a třídách
§ 4

(1) Škola tvořená pouze třídami prvního stupně má nejnižší počet žáků ve třídě v případě

a) školy tvořené jednou třídou 10 žáků,

b) školy tvořené dvěma třídami průměrně 12 žáků,

c) školy tvořené třemi třídami průměrně 14 žáků,

d) školy tvořené čtyřmi a více třídami průměrně 15 žáků.

(2) Škola tvořená třídami prvního a druhého stupně má nejnižší průměrný počet žáků ve třídě

17 žáků a v případě školy, která má nejvýše 2 třídy v každém ročníku, 15 žáků.

(3) Škola s jazykem národnostní menšiny (§ 14 odst. 2 ŠZ) tvořená pouze třídami prvního stupně má nejnižší počet žáků ve třídě v případě

a) školy tvořené jednou třídou 8 žáků,

b) školy tvořené dvěma a více třídami průměrně 10 žáků.

(4) Škola s jazykem národnostní menšiny tvořená třídami prvního a druhého stupně má nejnižší průměrný počet žáků ve třídě 10 žáků.

(5) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. Nejvyšší počet žáků podle věty první se snižuje o 2 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého a pátého stupně vzdělávajícího se ve třídě; to platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet žáků podle věty první se dále snižuje o 1 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, který není uvedený ve větě druhé. Postupem podle věty druhé a třetí lze snížit nejvyšší počet žáků ve třídě nejvýše o 5. Snížení nejvyššího počtu žáků ve třídě podle věty druhé a třetí se neuplatní u školy, které v jeho uplatnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 36 odst. 7 ŠZ nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u žáka zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.

(6) Počet žáků ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ se řídí právním předpisem upravujícím vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Do průměrného počtu žáků na třídu podle odstavců 1 až 4 se tyto třídy nezapočítávají.

§ 7a

Maximální počet hodin výuky v přípravné třídě financovaný ze státního rozpočtu

Maximální týdenní počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu v přípravné třídě je:

a) 22 hodin v případě počtu dětí ve třídě 10 a více, nebo

b) 14 hodin v případě počtu dětí ve třídě menším než 10.

§ 7b

Maximální počet hodin výuky ve třídě přípravného stupně základní školy speciální financovaný ze státního rozpočtu

Maximální týdenní počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu ve třídě přípravného

stupně základní školy speciální je:

a) 40 hodin v případě počtu dětí ve třídě 4 a více, nebo

b) 10 hodin v případě počtu dětí ve třídě menším než 4.

Hodnota PHmax

Hodnota PHmax = maximální týdenní počet hodin vyučování v rozsahu podle rámcového vzdělávacího programu financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě (tj. pouze rozsah vzdělávání určený rámcovým učebním plánem).

Podklady a legislativa pro výpočet PHmax

 • Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu (dále jen „nařízení vlády” nebo „NV”) – Příloha A1

 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů – týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky č. 140/2018 Sb. (pro stanovení PHmax pro přípravnou třídu základní školy nebo třídu přípravného stupně základní školy speciální),

 • Pro výpočet PHmax a následné stanovení objemu poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu jsou zásadní a určující hodnoty uvedené v příslušných statistických výkazech.

Struktura PHmax v základním vzdělávání

 • Podle druhu/typu a velikosti školy

  1. úplná ZŠ
  2. nově úplná škola, která má max. 2 třídy v každém ročníku
  3. neúplná škola (jedno, dvou, tří, čtyř a více třídní škola)
  4. škola s jazykem národnostní menšiny
  5. škola speciálně zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ
  6. škola při zdravotnickém zařízení (škola při zdravotnickém zařízení mimo psychiatrické nemocnice, škola při psychiatrické nemocnici)
  7. základní škola speciální I. díl, II. díl, přípravný stupeň
  8. přípravná třída základní školy
  9. individuální vzdělávání, žák v zahraničí
 • Pásma podle průměrného počtu žáků ve třídě

  1. pásma pro počet žáků nad
Nahrávám...
Nahrávám...