dnes je 18.7.2024

Input:

Vzdělávání cizinců v mateřských a základních školách - změny ve vyhláškách o předškolním a základním vzdělávání

10.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.49
Vzdělávání cizinců v mateřských a základních školách – změny ve vyhláškách o předškolním a základním vzdělávání

JUDr. Hana Poláková

Důvody změn

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novelu vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Změny odůvodňuje ministerstvo skutečností, že "Česká republika se nachází z hlediska počtu dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka ve zcela jiné situaci, než tomu bylo při vzniku školského zákona v roce 2004. Počty cizinců narůstají na všech úrovních vzdělávání a očekává se, že tento trend bude v následujících letech pokračovat. Je potřeba zajistit rovné příležitosti ke vzdělávání všem žákům a eliminovat počty žáků, kteří vzdělávací systém opouštějí předčasně."

Ministerstvo reaguje novelou na podněty ze strany škol, samospráv, ale také na podněty veřejného ochránce práv, Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva a Výboru pro práva dítěte. MŠMT bylo k úpravám systému zavázáno také Usnesením vlády ČR ze dne 16. prosince 2019 č. 918 o postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2020. Navrhovaná právní úprava je v souladu s opatřeními Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Cíl novelizace

Novelizované vyhlášky mají za cíl upravovat pravidla pro organizaci jazykové přípravy cizinců v mateřských a základních školách tak, aby odpovídala novým požadavkům a bylo možné zajistit její efektivní financování.

Dne 14. července 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Změna vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Novela se dotýká ustanovení § 1d, který upravuje maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti pro mateřské školy zřizované územními samosprávnými celky nebo svazky obcí financovaný ze státního rozpočtu. Toto ustanovení se doplňuje o nový odstavec 11, podle kterého PHmax stanovený pro pracoviště se za každou skupinu pro jazykovou přípravu podle § 1e odst. 1 zvyšuje o 1 hodinu. U soukromých a církevních škol bude finanční podpora zajištěna formou příplatku k normativu. Dosud byla podpora zajišťována prostřednictvím rozvojových programu, které novela školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) zákonem č. 284/2020 Sb. zrušila.

Ustanovení § 1e je nové a upravuje organizaci vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu.

"(1) Pokud počet dětí, které jsou cizinci a pro které je předškolní vzdělávání povinné, je alespoň 4 děti v jednotlivém místě poskytování vzdělávání, v případě lesní mateřské školy v jednotlivém území, kde zejména probíhá pedagogický program a kde má škola zázemí, ředitel mateřské školy zřídí skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání (dále jen "jazyková příprava") zvlášť pro jednotlivá místa poskytovaného vzdělávání, v případě lesní mateřské školy zvlášť pro jednotlivá území.

(2) Mateřská škola dětem ve skupině poskytuje jazykovou přípravu v rozsahu 1 hodiny týdně.

(3) Skupina pro jazykovou přípravu má nejvýše 8 dětí podle odstavce 1. Další skupinu pro jazykovou přípravu lze zřídit, pokud je do dosavadní skupiny zařazeno 8 dětí podle odstavce 1.

(4) Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu jiné děti než uvedené v odstavci 1, a to i do vyššího počtu než 8 dětí, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy dětí podle odstavce 1.".

Nová úprava se týká pouze povinného předškolního vzdělávání cizinců v počtu alespoň 4 děti, které jsou cizinci a pro které musí ředitel mateřské školy zřídit skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu v rozsahu 1 hodina týdně. Skupina se bude naplňovat maximálně na 8 dětí.

Jazyková podpora je připravovanou novelou umožněna i dětem, které nejsou cizinci, ale kde ředitel mateřské školy zváží potřebu jejího využití. Budou zařazeny do skupiny pro jazykovou přípravu a díky nim může skupina přesáhnout i maximální počet 8 dětí, na které se skupina naplňuje. Podmínkou je nesnížení kvality jazykové přípravy dětí cizinců.

Navrhovaná změna zvyšuje náročnost organizace vzdělávání. Předpokladem je i jazykové vybavení učitelek mateřských škol, na které by se měly zaměřit i plány dalšího vzdělávání zpracovávané ředitelem mateřské školy v souladu s ustanovením § 24 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změna vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

Novela zvyšuje limit pro poskytování základních školních potřeb pro žáky prvních ročníků základního vzdělávání v ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky z částky 200 Kč na částku 500 Kč.

Ministerstvo vychází z toho, že "první ročník základního vzdělávání je pro další vzdělávací dráhu žáka stěžejní. Zároveň je i pro rodiče žáků náročný na výdaje, jelikož se pořizuje vše poprvé a jsou to věci velmi často určené k relativně rychlé spotřebě, které žákovi často nezůstávají do dalších ročníků. Cílem úpravy je snížit náklady rodičů na nákup prvních školních pomůcek a posílit tak šance pro úspěšné zvládnutí první třídy."

Ministerstvo také předpokládá, že "škola vybere pomůcky kvalifikovaně a dle skutečné potřeby žáků. Mimo jiné se může jednat o psací potřeby vhodné pro nácvik psaní, pomůcky pro čtení (prevence školní neúspěšnosti), jiné nové moderní školní potřeby a pomůcky pro výuku, např. mazací tabulky s fixem, písek na psaní, uvolnění ruky, kostky s čísly apod."

Novela vyhlášky řeší vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu. Skupinový název se mění na Vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu.

Ministerstvo hodnotí doposud platný právní stav, kdy je jazyková příprava v krajem určených školách organizována odpoledne po vyučování, jako neefektivní, její rozsah jako nedostatečný. "Pro školy je vzdělávání žáků, kteří výuce z důvodu jazykové bariéry často vůbec nerozumí nebo rozumí jen částečně, velmi náročné a často tito žáci vyučování pouze "odsedí"."

Podle ministerstva: "Je žádoucí, aby se žáci-cizinci po příchodu do českého vzdělávacího systému nejprve intenzivně věnovali výuce českého jazyka a až poté mohli být plnohodnotně integrováni do běžné třídy. Jazykovou přípravu pro žáky-cizince je nutné organizovat v dopoledních hodinách a uvolnit je pro tuto výuku částečně nebo zcela z výuky předmětů v době jazykové přípravy."

Modernizace obsahu počátečního vzdělávání učitelů

I zde je předpokladem modernizace obsahu počátečního vzdělávání učitelů základních škol v souvislosti se vzděláváním této specifické skupiny žáků. Metodická podpora bude zajištěna ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR (NPI ČR), který bude nabízet vhodné vzdělávací programy pro učitele. Tyto programy mohou případně také zohledňovat specifika převládající národnosti v dané lokalitě.

Novela přepisuje ustanovení § 10 – Určená škola, ustanovení § 11 – Zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu a nově vkládá ustanovení § 11a – Skupina pro jazykovou přípravu a ustanovení § 11b – Organizace jazykové přípravy.

Nový text ustanovení § 10 zní:

"§ 10

Určená škola

(1) Bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců, kteří plní povinnou školní docházku (dále jen "jazyková příprava"), je poskytována ve škole zřízené obcí, krajem nebo svazkem obcí, která je na seznamu škol určených k poskytování jazykové přípravy (dále jen "seznam určených škol"). Škola je od 1. září zařazena na seznam určených škol tehdy, pokud je podíl žáků cizinců z celkového počtu žáků školy k 31. březnu bezprostředně předcházejícího školního roku alespoň 5 %.

(2) Není-li ve správním obvodu obce s rozšířenou působností žádná škola, která splňuje podmínky podle odstavce 1 věty druhé, zařadí krajský úřad ve spolupráci se zřizovatelem ve správním obvodu této obce s rozšířenou působností na seznam určených škol školu, která má pro poskytování jazykové přípravy cizinců nejvhodnější podmínky. Krajský úřad může ve spolupráci se zřizovateli namísto školy podle odstavce 1 věty druhé zařadit na seznam určených škol jinou školu,

Nahrávám...
Nahrávám...