dnes je 18.4.2024

Input:

MŠMT zveřejnilo částky pro školy v novém financování

24.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14
MŠMT zveřejnilo částky pro školy v novém financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT zveřejnilo částky pro jednotlivé školy v novém financování. Údaje jsou zveřejněny v elektronickém systému pro sběr dat, kde je školy najdou v individualizované podobě (viz https://sberdat.uiv.cz/login ), a také na webu MŠMT.

Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2020 najdete ZDE

Finanční prostředky stanovené ministerstvem pro školy a pedagogickou práci školních družin, které jsou zřízené krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2020, najdete  ZDE

Normativy pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2020, najdete  ZDE

Co z těchto čísel bude možné zjistit?

Ze zveřejněných údajů na webu MŠMT si bude moci každý zjistit:

 • jaká částka byla ministerstvem ze státního rozpočtu přidělena na jednotlivé školy a školní družiny,

 • kolik z této částky připadá na platy pedagogů (zejména učitelů) a kolik na platy ostatních zaměstnanců školy (nepedagogů školy),

 • jaká částka připadá na nadtarifní složku platu pedagogů (neplatí pro základní umělecké školy a vyšší odborné školy),

 • kolik pracovních míst je možné z těchto prostředků hradit.

Ze zveřejněných údajů naopak nebude možné zjistit zejména částku připadající na činnost školských zařízení* (mezi která patří zejména školní jídelny, školní kluby, střediska volného času apod.), neboť prostředky na tyto činnosti bude rozdělovat až příslušný krajský úřad prostřednictvím krajských normativů na přelomu března a dubna!

*s výjimkou pedagogické práce ve školních družinách 

Za které školy budou údaje dostupné?

Zveřejněné údaje se budou týkat všech mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a základních uměleckých škol a také pedagogické práce ve školních družinách, zřizovaných kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Bude mít každá výše uvedená škola k dispozici údaje o všech přidělených prostředcích ze státního rozpočtu pro rok 2020?

Ne, zpřístupněné údaje nebudou představovat kompletní rozpis prostředků ze státního rozpočtu na rok 2020!

Škola však z těchto údajů uvidí stěžejní údaje:

 • objem prostředků připadající na platy pedagogů (zejména učitelů, ale i asistentů pedagoga u speciálních škol a speciálních tříd) za jednotlivé činnosti (tj. mateřská škola, základní škola, školní družina apod.),

 • kolik prostředků jí bylo propočteno na tarifní složky platů pedagogů a kolik jí ministerstvo přidělilo na nadtarifní složky platů pedagogů - u mateřských škol, základních škol, středních škol a konzervatoří,

 • jakou výši prostředků škola získá na platy ostatních zaměstnanců školy (nepedagogů školy) – u mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, základních uměleckých škol a vyšších odborných škol,

 • souhrnný objem prostředků v rozdělení na platy, pojistné, příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní neinvestiční výdaje (např. učebnice a další vzdělávání pedagogů) a celkový limit počtu zaměstnanců, za ty činnosti, které propočítává ministerstvo,

 • PHškoly – tedy počet vykázaných hodin pedagogické práce a PHmax – tedy maximální počet hodin pedagogické práce, který je ministerstvo připraveno při dané organizaci školy ze státního rozpočtu zaplatit.

Co v této chvíli „školy” ještě vědět nebudou a proč?

Údaje za jednotlivé školy v tuto chvíli nebudou obsahovat:

 • prostředky připadající na činnost školských zařízení* (mezi která patří zejména školní jídelny, školní kluby, střediska volného času apod.),

 • prostředky připadající na vykázaná podpůrná opatření doporučená dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami,

 • prostředky na nepedagogickou práci ve školní družině,

 • prostředky na vykázanou pedagogickou práci trvale konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud se její rozsah vejde do PHmax dané mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře či školní družiny. 

*s výjimkou pedagogické práce ve školních družinách

Kdy se školy dozví zbylé údaje a od koho?

Ministerstvo předpokládá, že zbylé údaje se jednotlivé školy dozví v průběhu března až začátkem dubna 2020 od místně příslušného krajského úřadu, který jim stanovené prostředky připočte k prostředkům stanovených ministerstvem. 

Na co se ředitel/ředitelka školy má podívat?

Každá škola bude mít údaje zpřístupněny v elektronickém systému ministerstva pro sběr statistických údajů. Údaje o finančních prostředcích na rok 2020 se váží na údaje vykázané jednotlivými školami k 30. 9. 2019, resp. k 31. 10. 2019. V případě mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří a školních družin bylo pro stanovení objemu finančních prostředků rozhodující, zda rozsah pedagogické práce (PHškoly) nepřekročil maximální počet hodin stanovených právními předpisy (tzv. PHmax a PHAmax).

Podstatné je, že pokud bude škola porovnávat objem finančních prostředků uvedených ve zveřejněných údajích s prostředky získanými

Nahrávám...
Nahrávám...