dnes je 18.7.2024

Input:

PHmax asistenta pedagoga - aktuální změna legislativy

13.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.16
PHmax asistenta pedagoga – aktuální změna legislativy

Ing. Petra Schwarzová

Úvod

Děsí vás neustálé změny legislativy? Nastartování reformy se blíží, ale my jsme nepřetržitě zahrnování novelami již přijatých nařízení vlády a vyhlášek. Není všechno tak dramatické, pokud se dokážeme v dané legislativě orientovat. Pomůžeme vám objasnit, co vlastně novely s sebou přinášejí a koho se dotknou.

Legislativa

  • Nařízení vlády č. 195/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů

  • Vyhláška č. 196/2019 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství, ve znění pozdějších předpisů

  • Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen "NV č. 123/2018 Sb."), ve znění pozdějších předpisů

  • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

  • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen "vyhl. č. 14/2005 Sb.), ve znění pozdějších předpisů

  • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

  • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání (dále jen "vyhl. č. 74/2005 Sb.), ve znění pozdějších předpisů

  • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Co obecně novely přinášejí?

Legislativní změny, které byly realizovány v průběhu letošních letních prázdnin, se dotýkají především změn financování asistentů pedagoga. Nejde tudíž o nějakou zásadní změnu v rozpočtu školy a jeho řízení, ale spíše o konkretizaci výše uvedené problematiky. Mimochodem změna financování asistenta pedagoga, konkrétně jeho principy, byly ze strany MŠMT avizovány již dříve.

Koho se změna dotkne?

V současné době, myšleno od 1. 1. 2020, se změna dotkne pouze škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ. U ostatních "běžných" tříd se plánuje změna v principu získávání finančních zdrojů na asistenty pedagoga až v roce 2021. Ty budou stále vykazovat asistenta pedagoga jako podpůrné opatření personálního charakteru v tzv. er-kových výkazech (R 44-99, R 43-01).

Jaké změny nastanou u mateřské školy?

Z výše uvedené legislativy vyplývá pro mateřskou školu (případně třídu) zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona následující:

−podle § 1d odst. 8 vyhlášky č. 14/2005 Sb. se PHmax stanovený pro pracoviště za každou třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 ŠZ nebo třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ zvyšuje o 5 hodin,

−podle § 1d odst. 10 vyhlášky č. 14/2005 Sb. je maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu 36 hodin na 1 třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 ŠZ nebo na 1 třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ, jde-li o pracoviště s průměrnou dobou provozu 8 a více hodin. Je-li průměrná doba provozu kratší, než je uvedeno ve větě první, maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti se poměrně sníží.

Případové studie pro mateřskou školu

Příklad 1

Vstupní údaje:

−2 pracoviště mateřské školy:

  • 1. pracoviště: průměrná doba provozu 9 hodin (celodenní provoz), 2 "běžné" třídy, počet dětí 52,

  • 2. pracoviště: průměrná doba provozu 8 hodin (celodenní provoz), 2 "speciální" třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona, počet dětí 14.

Výpočet

1. pracoviště s běžnými třídami má podle přílohy PHmax 110.

2. pracoviště se speciálními třídami má základní PHmax 100, jako u "běžné" třídy. K daným třídám však připočítáme zvýšení PHmax podle § 1d odst. 8 vyhlášky č. 14/2005 Sb., tj.: 2 x 5 =10.

Celkový PHmax mateřské školy je 110 + 100 + 10 = 220.

Vzhledem k existenci "speciálních" tříd má mateřská škola nárok i na asistenta pedagoga. Vypočte se jako součin počtu "speciálních" tříd a PH asistenta, tj. 2 x 36 = 72.

Je nutné upozornit, že PH asistent je účelově určen pouze pro asistenta pedagoga a nelze žádným

Nahrávám...
Nahrávám...